Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 24.09.2024-Masar,Torok-ONLINE - ONLINE, prostredníctvom ZOOM, prihlásení obdržia pokyny pred konaním

Organizátor:
AS3
Asociácia správcov a správcovských spoločností (AS3) Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 24.09.2024

Termín seminára: 24.09.2024

Začiatok seminára: o 08:00 (prezentácia od 07:30)

Miesto konania seminára:
ONLINE, prostredníctvom ZOOM, prihlásení obdržia pokyny pred konaním


Lektori:

JUDr. Michal Masár - Okresný súd Žilina
JUDr. Lucián Török - advokát, správca

Cieľová skupina:
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov, audítorov, daňových poradcov, ekonómov, vedenie spoločností a širšiu verejnosť.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 49 € na osobu Účastnícky poplatok 95 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
Harmonogram/Program:

Program:
07:30 - 08:00 prezentácia účastníkov

08:00 - 10:00 prednáška
10:00 - 12:00 prednáška

Témy:

1. 08:00 – 10:00 (JUDr. Michal Masár)
Povinnosti a oprávnenia správcu
vo vzťahu ku konkurznému súdu
 predkladanie prihlášok na rozhodnutie o prihliadaní na prihlášku podľa
§ 30 ZKR
 návrh správcu na rozhodnutie o priznaní hlasovacích práv podľa § 32a ZKR
 návrh správcu na kreovanie dočasného veriteľského výboru podľa
§ 36a ZKR
 možnosti ukončenia konkurzu na návrh správcu podľa §102 ZKR
(náležitosti návrhu na zrušenie konkurzu, zrušenie konkurzu vyhláseného
v rámci výkonu trestu prepadnutia majetku, zrušenie konkurzu v konkurze
podľa IV. časti ZKR)

2. 10:00 – 12:00 (JUDr. Lucián Török)
 Majetok podliehajúci a majetok nepodliehajúci konkurzu fyzickej osoby
(komparatívne porovnanie inštitútov v prípade konkurzu vyhláseného
podľa II. a IV. časti ZKR a osobitne v prípade konkurzu súvisiaceho
s uloženým trestom prepadnutia majetku). Otázka „zúženia“ budúcej
konkurznej podstaty v trestnom konaní, v ktorom sa rozhoduje o uložení
trestu prepadnutia majetku.

Poznámka: téma prednášky je zameraná aj na „klasický“ konkurz, ktorý je alebo môže byť vyhlásený
na majetok fyzickej osoby (ide o pôvodné konkurzy fyzických osôb vyhlásené podľa ZKR v znení účinnom
do 28.02.2017, ktoré neboli doposiaľ zrušené a taktiež ide o konkurzy, ktoré môžu byť v súčasnosti
vyhlásené na majetok fyzickej osoby – podnikateľa podľa poslednej vety § 11 ods. 1 ZKR.)

Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
3 bodov

Iné:
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
Uvedené v časti kontakty.

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa na: https://as3.sk/online-prihlasenie-vyber


Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí. 
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom. 

Vydanie duplikátu osvedčenia, certifikátu, resp. potvrdenia je spoplatnené.
15.10.2024-Torok,Masar-ONLINE - ONLINE, pr...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov, audítorov, daňových poradc...
24.09.2024-Masar,Torok-ONLINE - ONLINE, pr...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov, audítorov, daňových poradc...