Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 15.10.2024-Torok,Masar-ONLINE - ONLINE, prostredníctvom ZOOM, prihlásení obdržia pokyny pred konaním

Organizátor:
AS3
Asociácia správcov a správcovských spoločností (AS3) Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 15.10.2024

Termín seminára: 15.10.2024

Začiatok seminára: o 08:00 (prezentácia od 07:30)

Miesto konania seminára:
ONLINE, prostredníctvom ZOOM, prihlásení obdržia pokyny pred konaním


Lektori:

 JUDr. Lucián Török - advokát, správca
JUDr. Michal Masár - Okresný súd Žilina

 

Cieľová skupina:
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov, audítorov, daňových poradcov, ekonómov, vedenie spoločností a širšiu verejnosť.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 49 € na osobu Účastnícky poplatok 95 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
Harmonogram/Program:

Program:
07:30 - 08:00 prezentácia účastníkov
08:00 - 10:00 prednáška
10:00 - 12:00 prednáška
Témy:
1. 08:00 – 10:00 (JUDr. Lucián Török)

 vybrané otázky z právnej úpravy malého konkurzu (práva a povinnosti
správcu, súčinnosť poskytovaná správcovi, inštitúty pokút podľa ZKR a CSP
a postup správcu po zmene malého konkurzu na „klasický“ konkurz)
2. 10:00 – 12:00 (JUDr. Michal Masár)
 hroziaci úpadok
 sledovanie a možnosti riešenia hroziaceho úpadku právnickej osoby
 zabezpečenie poradcu
 verejná alebo neverejná preventívna reštrukturalizácia – výhody
a nevýhody
 verejná preventívna reštrukturalizácia – návrh, priebeh a skončenie
 neverejná preventívna reštrukturalizácia – praktické skúsenosti

Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
3 bodov

Iné:
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
Uvedené v časti kontakty.

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa na: https://as3.sk/online-prihlasenie-vyber


Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí. 
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom. 

Vydanie duplikátu osvedčenia, certifikátu, resp. potvrdenia je spoplatnené.
15.10.2024-Torok,Masar-ONLINE - ONLINE, pr...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov, audítorov, daňových poradc...
24.09.2024-Masar,Torok-ONLINE - ONLINE, pr...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov, audítorov, daňových poradc...