Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 15.06.2023 Török/Masár - KE - Hotel Yasmin, Košice, 

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM VNÚTRA SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na kreditované odborné podujatie.

POZVÁNKA 
na
„Odborné kreditované podujatie pre  SKP“.

Téma podujatia:
v časti Harmonogram / Program

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 27.09.2023

Termín seminára: 15.06.2023

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:
Hotel Yasmin, Košice, 


Lektori:

Mgr. JUDr. Lucián Török, advokát, Právnická fakulta UPJŠ
JUDr. Michal Masár, sudca Okresného súdu Žilina

Cieľová skupina:
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 89 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, coffeebreak (minerálka, káva, čaj, občerstvenie) pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách. V cene nie je zahrnutý obed.
Účastnícky poplatok 169 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, coffeebreak (minerálka, káva, čaj, občerstvenie) pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách. V cene nie je zahrnutý obed.
Harmonogram/Program:

Otázky môžete zasielať na e-mail (do predmetu uveďte dátum podujatia "Otázky dd.mm.rrrr"): vzdelavanie@as3.sk, príp. priamo na podujatí, pri online forme do chatu.

HARMONOGRAM:
08:30 – 09:00 – prezentácia
09:00 - 12:00 - prednáška - 3,0 hod (1x prestávka 15 min)
12:00 - 12:30 - obed
12:30 - 17:30 - prednáška - 5,0 hod (2x prestávka po 15 min)

OBSAH PREDNÁŠKY:
/1/ Konkurz, ktorým dochádza k výkonu trestu prepadnutia majetku:
- účel trestu prepadnutia majetku
- účel konkurzu, ktorým sa tento trest vykonáva
- špecifiká tohto konkurzu (komparácia s tzv. "klasickým" konkurzom a konkurzom fyzických osôb
- odporovateľné právne úkony
- fiduciárna správa
- BSM
/2/ Oddlženie fyzickej osoby konkurzom podľa 4. časti ZKR
- úvod do problematiky; porovnanie s podmienkami na vyhlásenie konkurzu podľa 2. časti ZKR
- návrh na vyhlásenie konkurzu – náležitosti návrhu, povinné zastúpenie, prílohy návrhu a ich
obsah
- účinky rozhodnutia o vyhlásení konkurzu a povolení oddlženia na majetok dlžníka a na
pohľadávky veriteľov
- rozdelenie a charakter pohľadávok veriteľov, prihlasovanie pohľadávok (v kontexte zmien od
17.07.2022)
- veriteľské orgány v ODK konaniach, funkcia súdu v ODK konaní
- speňažovanie majetku (BSM, zabezpečení veritelia, nepostihnuteľná hodnota obydlia), rozvrh
výťažku, ukončenie konkurzu
- odporovateľné právne úkony (porovnanie s úpravou v 2. časti ZKR)
- zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer; prehľad aktuálnej rozhodovacej činnosti súdov
/3/ Zodpovedanie otázok účastníkov seminára

Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
5 bodov

Iné:
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa na: https://as3.sk/online-prihlasenie-vyber


Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí. 
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom. 

Vydanie duplikátu osvedčenia, certifikátu, resp. potvrdenia je spoplatnené.
14.09.2023 - Maliar - KE - Hotel Yasmin, T...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov....
28.09.2023 - Králik - BA - BA
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov....